Ceník

Cena korektury je uváděna za jednu normostranu (1 NS). Normostrana je standardizovaná strana textu, která má v elektronické podobě 1800 znaků včetně mezer. Pro odhad ceny použijte v programu Word cestu: Panel nástrojů → Nástroje → Počet slov → Znaky (včetně mezer), dané číslo vydělte 1800 a získáte počet normostran.

Jazyková (základní) korektura textu:

zahrnuje opravu překlepů, pravopisných a gramatických chyb včetně interpunkce (čárky, tečky, pomlčky…):

  • od 55 Kč za 1 NS.

Stylistická korektura textu:

zahrnuje jazykovou (základní) korekturu včetně stylistických (slohových) úprav textu –přeformulování konkrétních větných celků, volba vhodných jazykových prostředků s ohledem na druh textu a jeho celkovou soudržnost:

  • od 65 Kč za 1 NS.

Typografická korektura textu:

týká se textů, které mají být publikovány v tištěné podobě (brožury, knihy, letáky…) a u nichž je potřeba dbát na celkové typografické a grafické zpracování; tato korektura zahrnuje především kontrolu výrazů, které by neměly stát na koncích řádků, dělení slov, odsazení odstavců, výčtů apod.:

  • od 75 Kč za 1 NS.

Kontrola bibliografických citací podle ČSN ISO 690:

  • od 75 Kč za 1 NS.

Tvorba nových textů:

  • od 500 Kč za 1 NS.

Uvedené ceny nejsou striktně dané, při větších zakázkách či dlouhodobé spolupráci se mohou lišit (množstevní slevy apod.). Po přehlédnutí textu a vyhodnocení náročnosti korektorských zásahů Vám navrhnu cenu za provedení korektury. Neúčtuji si žádné příplatky za práci o víkendech či o svátcích. Splatnost faktury je 14 dní.

Studentům nabízím slevu (35 Kč za NS u základní jazykové korektury, popřípadě 50 Kč za NS u stylistické korektury či kontroly bibliografických citací).